Απόφαση ΔΕΔ 2224/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΑΡΘΡ 21 ΠΑΡ. 4, Ν. 4172/2013, ΠΟΛ 1095/2011, 1175/2017, ΣτΕ 884/2016_1112 _3234090_

23 Οκτωβρίου 2020