Απόφαση ΔΕΔ 2228/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ_ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ_Ν.4174/2013 (ΑΡΘΡΑ 36 & 63)_Ν.2961/2001 (ΑΡΘΡΑ 3 & 5 & 6 & 9 & 10 & 81 & 102)_1110 _8851341_

26 Οκτωβρίου 2020