Απόφαση ΔΕΔ 2234/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – CFDS ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ –ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ_ ΑΡΘΡΟ 26 ΤΟΥ Ν. 2238/1994_ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν. 2238/1994_ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)_ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_1112 _1907588_

30 Οκτωβρίου 2020