Απόφαση ΔΕΔ 2237/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΡΘΡ 16 Ν. 2515/1997, ΑΡΘΡ 4 Ν. 4021/2011, ΑΡΘΡ 68 Ν. 4150/2013, ΑΡΘΡ 166 Ν. 4261/2014_1112 _6478941_

30 Οκτωβρίου 2020