Απόφαση ΔΕΔ 2242/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΩΣΗ-ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ.8 ΤΟΥ Ν.2206/1994: ΑΡΘΡΟ 50 Ν.4174/2013, Ε 2173/2020 _1111 _9322449_

30 Οκτωβρίου 2020