Απόφαση ΔΕΔ 2243/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ-ΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: ΑΡΘΡΑ 39, 65 ν.4174/ 13, 48 ΠΑΡ.3 & 21 ΠΑΡ.4 Ν4172/2013, ΠΟΛ1095/2011, ΠΟΛ 1175/2017_1111 _3447717_

30 Οκτωβρίου 2020