Απόφαση ΔΕΔ 2244/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ-ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ –ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΑΡΘΡΑ 39, 64 & 65 ν.4174/2013, 48 ΠΑΡ.3 ν.2238/1994 & 21 ΠΑΡ.4 Ν4172/2013, ΠΟΛ1095/2011, ΠΟΛ1033/2013, ΠΟΛ1228/2014, ΠΟΛ1095/2014 ΚΑΙ ΠΟΛ 1175/2017, ΣΤΕ 884/2016_1111 _3727705_

30 Οκτωβρίου 2020