Απόφαση ΔΕΔ 2245/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ–ΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ- ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ –ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ_ΑΡΘΡΑ 39 & 64 ΚΑΙ 65 Του ν.4174/2013_48 ΠΑΡ.3 του ν.2238/1994_21 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ Ν4172/2013_1111 _9869458_

30 Οκτωβρίου 2020