Απόφαση ΔΕΔ 2248/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ_(ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΙΚΩΝ & ΕΕΤΗΔΕ/ΕΕΤΑ)_Ν.4174/2013 (ΑΡΘΡΟ 63)_Κ.Ε.Δ.Ε. (ΑΡΘΡΟ 73)_Κ.Δ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 217)_1112 _3712931_

30 Οκτωβρίου 2020