Απόφαση ΔΕΔ 2282/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ_ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ_ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΣΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ _ΆΡΘΡΟ 31 & 67 Ν. 4172/2013_ΆΡΘΡΟ 9 & 18 & 19 Ν. 4174/2013_1110 _5308000_

09 Νοεμβρίου 2020