Απόφαση ΔΕΔ 2286/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Μ.Υ.Φ.) ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014_ Άρθ. 14 παρ. 3 & 4 του ν. 4174/2013_ ΔΕΛ Α 1127318 ΕΞ 2020_1112 _4657862_

09 Νοεμβρίου 2020