Απόφαση ΔΕΔ 2297/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Επιστροφή φόρου πολυτελείας για αγαθά που αγοράζονται ενδοκοινοτικώς, και την παραλαβής τους επιβαρύνθηκαν με φόρο πολυτελείας, όμως αυτά δεν πωλήθηκαν στο εσωτερικό χώρας, αλλά απεστάλησαν σε άλλη χώρα της Ε.Ε.. Δεν παρέχεται εκ του νόμου δυνατότητα επιστροφής του φόρου πολυτελείας, που αποδόθηκε κατά τη στιγμή της ενδοκοινοτικής αποκτήσεως των αγαθών. Η πενταετής παραγραφή εκκινεί από “το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης”, η δε προθεσμία για την επίδοση αυτής, ορίζεται από την υπ’ αριθμ. 1087166/2010 Απόφαση είναι μέχρι την 26η του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, και ως εκ τούτου η αξίωση για επιστροφή φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος που αφορά φόρο πολυτελείας και φέρεται να αποδόθηκε μέχρι και τη φορολογική περίοδο 11/2013, έχει ήδη υποπέσει σε παραγραφή_1112 _1770332_

10 Νοεμβρίου 2020