Απόφαση ΔΕΔ 22/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014,2015, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ _1111 _3757533_

07 Ιανουαρίου 2020