Απόφαση ΔΕΔ 237/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 16 ΑΡ.8 Ν.1882/90: άρθρα 12 και 13 ν.4308/2014, άρθρο 58Α ν.4174/2013, παρ.16 άρθρου 8 ν.1882/1990, ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ/2015 άρθρο 17 ν. 2690/99, άρθρα 28 & 64 ν. 4174/2013 _1110 _2411054_

28 Ιανουαρίου 2020