Απόφαση ΔΕΔ 2398/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΕΩΝ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2019_ ΆΡΘΡΟ 63 ΤΟΥ Ν.4174/13_ΆΡΘΡΟ 47 ΤΟΥ Ν.4174/13_ΆΡΘΡΟ 73 ΤΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε._ΆΡΘΡΟ 217 ΤΟΥ Κ.Δ.Δ_1112 _1827035_

16 Νοεμβρίου 2020