Απόφαση ΔΕΔ 2409/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΛΠ)- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_ΑΡΘΡΑ 5 & 8 & 12 ΚΑΙ 13 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α’ ΤΟΥ Ν. 4308/2014 ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ_ΑΡΘΡΑ 64 & 65 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_ΑΡΘΡΟ 171 «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ» ΤΟΥ Ν. 2717/1999_ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν.2690/1999)_1110 _8476832_

17 Νοεμβρίου 2020