Απόφαση ΔΕΔ 2430/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Μη δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βάσει των εγγραφών ταμείου και καταθέσεων όψεως: Άρθρα 3 και 5 του ν. 4308/2014_1112 _3314686_

20 Νοεμβρίου 2020