Απόφαση ΔΕΔ 2460/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΚΥΡΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ: Ν.4174/2013 (άρθρο 63), Άρθρα Α.Κ. 140, 141, 142, 1527, 1846, 1847, 1849, 1850, 1851, 1902, 1903, 1904, 1911, 1912, ΑΡΘΡΟ 217 ΚΔΔ_1111 _9546652_

23 Νοεμβρίου 2020