Απόφαση ΔΕΔ 2490/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ- ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΦΔ: Άρθρο 45, 63 ν.4174/13, Άρθρο 217 του ν.2717/1999, ΣΤΕ 2864/1996, 3354/1991_1112 _6305459_

27 Νοεμβρίου 2020