Απόφαση ΔΕΔ 2509/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο άρθρου 54 ν. 4174/2013 για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εργοληπτών. Στην περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης είναι αργία ή Σαββατοκύριακο, μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα: παρ.1 & 7 άρθρου 64 ν. 4172/13, ΠΟΛ.1027/2014, άρθρο 54 & παρ. 1 άρθρου 7 του ν. 4174/2013_1110 _3629354_

01 Δεκεμβρίου 2020