Απόφαση ΔΕΔ 2554/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο ΚΦΔ-Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών φορολογικού έτους 2014: Άρθ.14 παρ. 3,4 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1022/2014, ΠΟΛ.1011/2016, ΔΕΛ Α 1127318 ΕΞ 2020, ΔΙΕΠΙΔΙ ΥΠΑΕΦ Β 1092650ΕΞ/2020, Αρθ. 54 παρ.1α’ παρ. 2α’ ν. 4174/2013, ΠΟΛ. 1026/2018_1112 _4299298_

10 Δεκεμβρίου 2020