Απόφαση ΔΕΔ 2557/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής Μ.Υ.Φ. εξόδων, έτους 2014 με μεταβολές ως προς τα έξοδα Δ' τριμήνου: Άρθ.14 παρ. 3,4 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1022/2014, ΠΟΛ.1011/2016, ΔΕΛ Α 1127318 ΕΞ 2020, ΔΙΕΠΙΔΙ ΥΠΑΕΦ Β 1092650ΕΞ/2020, Αρθ. 54 παρ.1α’ παρ. 2α’ ν. 4174/2013, ΠΟΛ. 1026/2018_1112 _854_

14 Δεκεμβρίου 2020