Απόφαση ΔΕΔ 2561/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Κ.Β.Σ._ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013 ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ_Ν.4174/2013 (ΑΡΘΡΑ 14& 13& 28& 54& 63)_1112 _326436_

15 Δεκεμβρίου 2020