Απόφαση ΔΕΔ 2584/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΚΑΤΑ ATΒ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ (ΕΕΤΗΔΕ –ΕΕΤΑ 2012 & 2013)_ΆΡΘΡΟ 63 ΤΟΥ Ν.4174/13_ΆΡΘΡΟ 73 ΚΕΔΕ_ΆΡΘΡΟ 217 Κ.Δ.Δ_1112 _3317209_

17 Δεκεμβρίου 2020