Απόφαση ΔΕΔ 2611/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΑΠ, ΦΑΠ, ΕΦΑ, ΕΤΑΚ, ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΡ. 17 Ν. 3091/2002, ΑΡ. 28 Ν. 2459/1997, ΑΡ 14 Ν. 3634/2008, ΑΡ. 45 Ν. 3842/2020, ΑΡ. 54 Ν. 4174/ 2013_1112 _4219590_

28 Δεκεμβρίου 2020