Απόφαση ΔΕΔ 261/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολογικό έτος 2018 (εισοδήματα 01.01.2018-31.12.2018) Περ. στ’ παρ. 2 του Άρθρου 12 του ν.4172/2013 _1110 _4122996_

03 Φεβρουαρίου 2020