Απόφαση ΔΕΔ 2/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡ. 58Α ΚΦΔ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΤΜ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΧΩΝ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ: άρθρα 14, 24, 25, 28 & 64 ν.4174/2013, άρθρου 17 ν. 2690/1999 _1112 _8088801_

02 Ιανουαρίου 2020