Απόφαση ΔΕΔ 313/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολογικό έτος 2018 Ακαθάριστα έσοδα από την απόκτηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη δραστηριότητας (αυτοεκδότης βιβλίων) δεν προβλέπεται έκπτωση δαπανών ούτε τεκμαρτός προσδιορισμός κερδών με συντελεστή _1112 _5262520_

10 Φεβρουαρίου 2020