Απόφαση ΔΕΔ 325/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Αίτημα για φορολόγηση με τις διατάξεις των μισθωτών άρθρου 12 παρ.2 περ. στ του ν.4172/2013, ΠΟΛ.1068/2018, ΠΟΛ.1045/2018, ΠΟΛ.1041/2019, Α.1009/2019, ΔΕΑΦ 1115232 ΕΞ 2018, ΠΟΛ.1047/2015, ΠΟΛ.1120/2014 _1112 _1030439_

11 Φεβρουαρίου 2020