Απόφαση ΔΕΔ 375/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πράξεις επιβολής προστίμου άρθρου 56 ν. 4174/2013 λόγω εκπρόθεσμης υποβολής συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών φορολογικής περιόδου 2015 - Άρθρο 21 παρ.1-3 & 6 ν. 4174/13, ΠΟΛ.1097/2014, Άρθρο 19 παρ.1 & 3 ν. 4174/13 - Άρθρο 56 παρ.1 ν.4174/13 - ΠΟΛ.1252/2015 Άρθρο 61 παρ.1 ν.4174/2013 - Άρθρο 62 παρ.1 εδ. β΄ ν. 4174/13 _1110 _1913702_

19 Φεβρουαρίου 2020