Απόφαση ΔΕΔ 393/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Τήρηση υποχρεώσεων άρθρου 13 Ν. 4174/2013 (αξιόπιστο & κατάλληλο λογιστικό σύστημα και αρχείων ( βιβλίων ) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) Μη έκδοση λογιστικών αρχείων ή έκδοση ή λήψη ανακριβών λογιστικών αρχείων ( παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. κατά παράβαση του άρθρου 8 παρ. 10 και 11 Ν. 4308/2014, άρθρου 54 παρ. 1ε΄Ν. 4174/2013 _1110 _9432075_

19 Φεβρουαρίου 2020