Απόφαση ΔΕΔ 397/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘ. 54 ΚΦΔ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ: Άρθρο 119 ν.4537/2018 ΠΟΛ 1091/2018, Άρθρα 54, 63 του ν.4174/13 _1112 _8964371_

19 Φεβρουαρίου 2020