Απόφαση ΔΕΔ 409/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2018 – Δήλωση με επιφύλαξη η οποία δεν αιτιολογείται - τεκμαρτός προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος: ΑΡΘΡΟ 20 Ν.4174/2013, ΑΡΘΡΟ 30,31,34 του Ν. 4172/2013 _1112 _6853025_

21 Φεβρουαρίου 2020