Απόφαση ΔΕΔ 422/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ β και παρ 2 περ δ του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων _ΑΕ_ του άρθρου 45 του Ν4172_2013 για το φορολογικό έτος 2018_ Προσθήκη διανεμόμενων κερδών τρέχοντος φορολογικού έτους_ _1960832_

03 Μαρτίου 2020