Απόφαση ΔΕΔ 496/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης σε παραγεγραμμένο έτος, άρθρο 15 ν. 2238/1994, άρθρο 16 παρ. 1 περ. στ ν. 2238/1994, άρθρο 19 παρ.1 & 2 ν.2238/94, άρθρο 19 ν. 4174/13, άρθρο 72 παρ.11 ν.4174/13, άρθρο 84 παρ. 1 ν. 2238/94, ΠΟΛ.1114/2016, ΠΟΛ.1174/14, άρθρο 32 παρ. 2 ν.4174/13 _1112 _6832041_

05 Μαρτίου 2020