Απόφαση ΔΕΔ 507/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο αρ. 54 παρ.2γ Ν.4174/2013- εκπρόθεσμης υποβολή τροποιητικής δήλωσης περιβαλλοντικού τέλους ΑΡΘΡΟ άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 Κ.Υ.Α. 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β' 2812/10.08.2017) ΠΟΛ 1091/2018 - Άρθρο 54 §§ 1,2 ν.4174/2013 Πολ.1215/2018 _1110 _7274751_

06 Μαρτίου 2020