Απόφαση ΔΕΔ 520/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο άρθρου 54 ν. 4174/2013 περί διπλού ΑΦΜ ΣτΕ 620/2011, απόφαση 3762/2015 ΔΕΑ, άρθρα 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, 2987/1994) _1112 _2796960_

10 Μαρτίου 2020