Απόφαση ΔΕΔ 521/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Σύμφωνα με ΕΓΛΣ & ΕΛΠ, οι δαπάνες βελτιώσεων (όχι επισκευές-συντηρήσεις) αυξάνουν την ωφέλιμη ζωή των παγίων και καταχωρούνται σε λογαριασμούς παγίων και όχι δαπανών χρήσης και εκπίπτουν τμηματικά μέσω των αποσβέσεων _1112 _2390057_

10 Μαρτίου 2020