Απόφαση ΔΕΔ 591/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πράξη επιβολής προστίμου του αρ. 54 Α του ν. 4174_2013 λόγω μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του αρ_54 Α του ν_4174_2013 _8905856_

23 Μαρτίου 2020