Απόφαση ΔΕΔ 594/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολογία βάσει τεκμηρίων-δαπάνη για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων-ενημέρωση από τράπεζα_1112 _779657_

20 Μαρτίου 2020