Απόφαση ΔΕΔ 693/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Xρήση 2013 - έλεγχος για την διαπίστωση της ορθής μεταφοράς της ζημιάς χρήσης 2012 στην δήλωση οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), βάσει απόφασης ΔΕΔ: Ν.4174/2013 ΑΡ.23,28 _1112 _260538_

02 Απριλίου 2020