Απόφαση ΔΕΔ 714/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων _ΑΒΕΕ_ του άρθρου 45 του Ν4172_2013 για το φορολογικό έτος 2018 _πιστωτική__ Διαγραφή του προστίμου λόγω διόρθωσης ελλιπούς οικείας αρχικής δήλωσης _ΠΟΛ1215_26_11_2018 Εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ__ _8197744_

23 Απριλίου 2020