Απόφαση ΔΕΔ 727/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ -στέρησης του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης -αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας χωρίς ενημέρωση του TAXIS - Αρθρο 63 ν 4174/2013 πολ 1002 _1112 _1519065_

10 Απριλίου 2020