Απόφαση ΔΕΔ 735/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014_ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ _ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ_ΑΡΘΡΟ 16§1 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΤΟΥ Ν. 2238/1994 _ΑΡΘΡΟ 17 "ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ" ΠΕΡ. Α’ ΤΟΥ Ν.2238/1994_ΑΡΘΡΟ 19 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΗΣ» ΤΟΥ Ν.2238/1994_ΑΡΘΡΑ 1 & 12 & 18 ΤΗΣ ΠΟΛ. 1033/21-02-2013_1111 _263592_

10 Απριλίου 2020