Απόφαση ΔΕΔ 75/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ: ΑΡΘΡΟ 21, 30, 31, 32, 33, & 34 Ν.4172/13, ΑΡΘΡΟ 64 Ν.4174/13 _1110 _8053379_

16 Ιανουαρίου 2020