Απόφαση ΔΕΔ 865/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Εισόδημα – Άρση τραπεζικού απορρήτου - Προσαύξηση περιουσίας – άρθ. 21 παρ.4 του ν.4172/2013, αρθ.39 ν.4174/2013, ΠΟΛ 1095/2011, ΠΟΛ 1175/2017, άρθρο 6 ν. 4684/2020 και Ε 2043/2020 _1112 _8679794_

13 Μαΐου 2020