Απόφαση ΔΕΔ 874/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ προσδιορισμός του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση το αντικειμενικό τρόπο κατά το άρθρο 32 του ν. 2238/1994 _160593_

27 Μαΐου 2020