Απόφαση ΔΕΔ 913/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ: ΑΡΘΡΟ 2, 50 Ν.4172/2013, ΠΟΛ 1142/2015 ΑΡΘΡΑ 28, 56, 65 Ν.4174/2013 _1112 _8351155_

20 Μαΐου 2020