Απόφαση ΔΕΔ 98/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πράξη επιβολής προστίμου του αρ. 54 _ Ν.4174_2013_ 2018 _6497409_

09 Ιανουαρίου 2020