Απόφαση ΔΕΔ 101/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

Παροχή Υπηρεσιών βάσει σύμβασης, φορολογείται ως εισόδημα μισθωτού άρθρου12 παρ.2 ν.4172/13 (Σύμβαση με Πανεπιστήμιο), ΠΟΛ.1047/2015_1110 _1256011_

22 Ιανουαρίου 2021